SPC - štatistické metódy

SPC – štatistické metódy

Cieľom implementácie štatistickej regulácie procesov je získať možnosť predikovať správanie procesu. 

Využitím predikcie znížiť jeho variabilitu a preventívnymi zásahmi predchádzať generovaniu nepodarkov.

 • Umožňuje identifikovať pôsobenia zvláštnych príčin premenlivosti procesu.
 • Napomôže pri stabilizácii procesu a pri znižovaní jeho premenlivosti.
 • Predpovedaním správania procesu umožňuje uskutočňovanie preventívnych zásahov, a tým predchádzať výrobe a službám nedostatočnej kvality.

Vysvetlenie

Štatistická regulácia a riadenie procesu (SPC) je pomerne zložitý nástroj. Nie je zameraním tejto príručky popísať všetky postupy SPC. SPC je však príliš dôležitý nástroj, aby sme si mohli dovoliť ho nekomentovať. Prikladáme preto náčrt metódy pre príklad jednoduchého typu regulačného diagramu. Predložený popis je veľmi zjednodušený a nemôže byť bez ďalšieho zaškolenia prakticky využitý. Podrobné návody na použitie jednotlivých nástrojov SPC sú predmetom špeciálnych kurzov.

Postup

 1. Definujte proces.
 2. Určte kritické výstupy, od ktorých závisí splnenie požiadaviek zákazníka (KPI).
 3. Zmerajte vzorky procesu.
 4. Vytvorte histogram a analyzujte ho.
 5. Vypočítajte celkový priemer (strednú priamku) a priemerné pohyblivé rozpätie (absolútna hodnota rozdielu za sebou nasledujúcich hodnôt
 6. Vypočítajte dolnú a hornú regulačnú medzu.
  dolná medza = LCL; horná medza = UCL
 7. Zostrojte graf hodnôt výstupnej veličiny v časovej postupnosti (pozri príklad), vyznačte v ňom regulačné medze a dostanete regulačný diagram.
 8. Analyzujte regulačný diagram. Proces je stabilný, ak všetky hodnoty ležia vo vnútri regulačného pásma a nevykazujú trendy, prípadne iné tendencie, ktoré by mohli poukazovať na prítomnosť zvláštnych vplyvov na proces. Ak sa objavia nestabilné body, nájdite príčiny nestability a zabezpečte preventívne opatrenia.

Odporúčania

Praktické uplatnenie princípov štatistickej regulácie procesov vyžaduje hlboké chápanie. Aj tak sa pri praktickej implementácii často robia chyby.

Prvým krokom je uvedomenie si, že neúplné ovládanie (SPC) môže viesť k závažným chybám pri aplikácii Je vhodné konzultovať proces s odborníkom na štatistiku pri aplikácii týchto nástrojov. Avšak, keď sú regulačné diagramy pre optimálne výstupy procesov vytvorené a sú definované aj jasné postupy, ich ďalšie využitie sa stáva pomerne jednoduchým.

Rýchle preventívne opatrenia majú významný efekt, ak sú regulačné diagramy vytvárané samotnými operátormi procesov. Dokonca samotné vyplňovanie diagramov môže poskytnúť kľúčové odpovede. Preto je dôležité vykonávať automatizáciu SPC opatrne, pretože pre mnohých ľudí predstavuje práca s počítačmi stále určitú bariéru.

Štatistická regulácia procesov sa doteraz úspešne uplatňovala predovšetkým v priemysle, ale zistila sa aj významná aplikácia v sektoroch služieb. Niektoré organizácie ju dokonca začali implementovať aj do školstva.

Klúčovým predpokladom pre SPC je zbieranie údajov o všetkom, čo je relevantné. To však nie je vždy jednoduché.

“Najdôležitejšie informácie, potrebné pre riadenie, sú neznáme alebo nepoznateľné”.

„Najdôležitejšie informácie, potrebné pre riadenie, sú neznáme alebo nepoznateľné“

— Conway – “Out of Crisis” by Dr. Deming

Pri prechode zo sféry, kde dominuje inžinierska presnosť, napríklad do oblasti vzdelávania, sa kľúčové problémy stávajú menej zrejmými a ťažšie kvantifikovateľnými. Napríklad, ako meriať naplnenie a kvalitu života? Z týchto dôvodov je použitie štatistickej regulácie procesov v niektorých oblastiach služieb problematické. Naopak, pre poisťovne a banky, ktorých procesy majú veľa spoločného s vysoko produktívnymi procesmi a hromadnou výrobou, platí opak.

Dokonca aj vo výrobnom odvetví sa SPC využíva až po implementácii systémov manažmentu kvality. Pred začatím používania týchto nástrojov je potrebné absolvovať základné školenie a stanoviť strategickú víziu a rámec pre ich použitie.

Podpora od expertov a kvalitný tréning sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie štatistickej regulácie a riadenia procesov.

Prihláška na tréning SPC – Štatistické metódy riadenia