DMAIC

DMAIC a Demingov cyklus (PDCA) sú často používané metodológie v oblasti zlepšovania procesov a riadenia kvality. Sú to systematické prístupy na dosahovanie neustáleho zlepšovania rôznych procesov, produktov a služieb.

DMAIC je skratka pre Define, Measure, Analyze, Improve, a Control. Ide metodiku riešenia problémov a zlepšovania procesov, ktorá je široko spojená so Six Sigma, súborom techník a nástrojov na zlepšovanie procesov a redukciu variácií. DMAIC sa zvyčajne používa, keď existujúci proces nefunguje podľa predstáv a jeho primárnym cieľom je identifikovať a odstrániť základné príčiny problémov.

Demingov kruh PDCA Plan, Do, Check, Act. Je rámec systematického a neustáleho zlepšovania vyvinutý W. E. Demingom, uznávaným odborníkom na riadenie kvality. PDCA je základ zlepšovania procesov, produktov a služieb. Aj keď si skutočné zmeny vo výkonnosti procesov vyžadujú zmeny v kultúre a filozofii riadenia, aby sa dosiahli merateľné výsledky, je potrebné zabezpečiť realizáciu projektu.

DMAIC sa v metodológii Six Sigma používa ako štandardný postup pre plánovanie a realizáciu projektu.

Príklad úloh a nástrojov použitých vo fáze I a II metodiky DMAIC: