Prípadové štúdie

Prípadová implementácia Lean Six Sigma do firmy, spolu s popisom fáz, ktoré sú s touto implementáciou spojené.

Vyberte si štúdiu:

Implementácia Lean Six Sigma v organizácii
Zákazník:

Poskytovateľ finančných služieb

Problém/Príležitosť:

Identifikovanie a zlepšenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov a následné zavedenie „End to End procesného riadenia“.

Postup implementácie:
 • Strategický workshop s manažmentom pre určenie cieľov projektu – zavedenie LSS ako strategického nástroja zlepšovania procesov.
 • Školenie manažmentu Lean Six Sigma – získanie základného prehľadu a povedomia.
 • Školenie špecialistov na zlepšovanie a ich „On the Job Coaching“.
 • Samotné projekty zlepšovania za účasti vlastníkov procesu.
 • Odovzdanie zlepšených kľúčových parametrov výkonnosti vlastníkom procesu pre ich ďalšie riadené zlepšovanie.
Dosiahnuté výsledky:
 • Zlepšenie FPY z hodnoty pod 1% na 71% v úverovom procese.
 • Skrátenie Lead time procesu o 60%.
Zlepšenie internej kvality a efektivity u výrobcu materiálov pre bezpečnostné prvky automobilov
Zákazník:

Dodávateľ materiálov pre výrobu bezpečnostných prvkov automobilov

Problém/Príležitosť:

Potreba zvýšiť konkurencieschopnosť z hľadiska kvality a efektivity procesov výrobného závodu globálneho dodávateľa

Využité metódy a nástroje:
 • Metódy výberu projektov Lean Six Sigma.
 • Metodika a nástroje vedenia projektov DMAIC.
 • Implementácia Six Sigma nástrojov v Minitab.
 • Riadenie a monitorovanie projektov – spolupráca
  interného koordinátora s externým Master Black Beltom.
Postup implementácie:
 • Tréning sponzorov projektov a workshop k výberu projektov Six Sigma (2 dni).
 • Tréning a koučing projektov 1. skupiny Green Beltov (10 účastníkov x 10 dní + koučing projektov).
 • Tréning a koučing projektov 2. a 3. skupiny Green Beltov.
 • Tréning Black Beltov a koučing projektov.
Dosiahnuté výsledky:

Zníženie nákladov na nekvalitu a činnosti nepridávajúce hodnotu na projektoch počas prvého roka implementácie Six Sigma 2,1 mil EUR

Príklad projektu Six Sigma: Rovinnosť lamelových prírub
Zákazník:

Dodávateľ lamiel do stavebných a poľnohospodárskych strojov, v automobilovom a leteckom priemysle

Problém/Príležitosť:

Nízka spôsobilosť výrobného procesu. Cpk = 0,43. Dokázať zákazníkovi, že aj pri otvorení jeho výkresových tolerancií bude mať produkt
1. kvallity. 100% kusov musí prejsť procesom tepelného rovnania. Zvýšené náklady na rovnanie vo výške 330 000€ / rok.
Dosiahnuté zlepšenia: Cpk = 1,42 Úspora 430 000€ / rok

Popis krokov implementácie:
 • Definovanie jasných cieľov projektu.
 • Overenie a úprava meracieho systému.
 • Otvorenie komunikácie s externým zákazníkom o zmene tolerancií. Aktivita podporená analýzou dokazujúcou 1.kvalitu výrobkov aj napriek vynechaniu procesu tepelného rovnania.
 • Zmena procesu u zákazníka špecialistami na zlepšovanie.
 • Dlhodobé riadenie zmeny.