Certifikácia Six Sigma

Tréningové programy Six Sigma

Implementácia Six Sigma vo firme začína od tímu vedenia. Vedenie sa v rámci úvodných workshopov oboznámi s princípmi a postupmi Six Sigma a následne schvaľuje stratégiu jej implementácie. V prípade veľkých firiem tvoria samostatnú skupinu tzv. “champions“ alebo sponzori (garanti), ktorí schvaľujú projekty a vytvárajú konkrétne podmienky pre ich realizáciu.

Tréning Black Beltov, Green Beltov a Yellow Beltov

Následne sú vyškolení v metodike Six Sigma projektoví vedúci, tzv. „Black Belti“ (čierne pásy) a kľúčoví členovia tímov a riešitelia menších projektov, tzv. „Green Belti“ (zelené pásy). Niektoré firmy to rozširujú i o “Yellow Beltov” (žlté pásy). Po čase sa zo skúsených “Black Beltov” môže stať “Master Black Belt”, ktorý prevezme úlohu kouča. Počet zelených a čiernych pásov určuje organizácia podľa svojich potrieb. Predpokladom úspešného absolvovania tréningu Six Sigma pre Black Beltov je aj dokončenie skutočného väčšieho projektu so zhodnotením prínosov, prípadne dvoch projektov strednej veľkosti. Súčasťou školenia je analýza systému merania, využitie DOE –  návrhu experimentov a grafické metódy analýzy procesov, vrátane SPC.

Plán ako projekt realizovať a obhájiť je ďalšia zručnosť, ktorú musia „Black Belti“ zvládnuť. Kladie to nároky na ich výber, pri ktorom sa okrem technických zručností, zvládnutia štatistických metód analýzy musí zohľadniť aj schopnosť potenciálnych  „Black Beltov“ motivovať a viesť iných ľudí k dobrým výsledkom. Súčasťou prípravy je preto tréning projektového manažmentu s metódami plánovania projektu a techník vedenia riešiteľského tímu. Počas projektu zvládnu metodiku vedenia jednotlivých krokov DMAIC, ako aj nástroje, ktoré sa v nich využívajú.

Požiadavky na certifikáciu Black Beltov:

 1. Vedomosti a schopnosti:
  (20-dňový tréningový program pre kandidátov na Black Beltov)
 • Schopnosť vysvetliť filozofiu a princípy Six Sigma a Lean Manažmentu zoštíhľovania a aplikovať nástroje Six Sigma / Lean v rôznych obchodných procesoch v organizácii. Poznanie podporných systémov (QMS, neustále zlepšovanie….).
 • Schopnosť používať model DMAIC.
 • Schopnosť používať techniky QFD (Quality function deployment), DOE (Design of Experiments), FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) a techniky mapovania procesov.
 • Zručnosti vo vedúcej role, identifikácia zákazníckych požiadaviek, motivácia, komunikácia a zvládnutie rôznych tímových úloh a tímovej dynamiky.
 • Vyhodnotenie: Testy (Najmenej 80 % správnych odpovedí v záverečnom teste) + pozorovanie trénera.
 1. Six Sigma – úspešná realizácia projektu:

Ukončený projekt Six Sigma a zdokumentované významné merateľné výsledky (finančný, alebo manažérsky preukázaný a potvrdený nemerateľný prínos). Minimálna hranica prínosov je stanovená podľa typu organizácie a zamerania projektu. Napr. u výrobných procesov stredných firiem sú očakávané prínosy min 50-100 tis EUR / 1 rok alebo ROI (návratnosť investície) = (prínosy projektu -náklady) / náklady  >= 5.

Vyhodnotenie:

Výsledky odsúhlasené manažmentom

Požiadavky na certifikáciu Green Beltov:

 1. Vedomosti a schopnosti:
  (10-dňový tréningový program pre kandidátov na Green Beltov) 
 • Schopnosť vysvetliť filozofiu a princípy Six Sigma a Manažmentu zoštíhľovania a aplikovať nástroje Six Sigma/Lean v rôznych obchodných procesoch v organizácii. Poznanie podporných systémov (QMS, neustále zlepšovanie….).
 • Schopnosť používať model DMAIC.
 • Schopnosť používať techniky mapovania procesov.
 • Zručnosti vo vedúcej role, identifikácia zákazníckych požiadaviek, motivácia, komunikácia a zvládnutie rôznych tímových úloh a tímovej dynamiky.
 • Vyhodnotenie: Testy (Najmenej 80 % správnych odpovedí v záverečnom teste) + pozorovanie trénera.
 1. Six Sigma – úspešná realizácia projektu:

Ukončený projekt Six Sigma a zdokumentované významné merateľné výsledky (finančný, alebo manažérsky preukázaný a potvrdený nemerateľný prínos). Minimálna hranica prínosov je stanovená podľa typu organizácie a zamerania projektu. Napr. u výrobných procesov stredných firiem sú očakávané prínosy min 20-50 tis EUR / 1 rok alebo ROI (návratnosť investície) = (prínosy projektu -náklady) / náklady  >= 3.

Vyhodnotenie:

Výsledky odsúhlasené manažmentom

Požiadavky na certifikáciu Yellow Beltov:

 1. Vedomosti a schopnosti:
  (2-dňový tréningový program pre kandidátov na Yellow Beltov): 
 • Schopnosť vysvetliť filozofiu a princípy Six Sigma a Manažmentu zoštíhľovania a aplikovať nástroje Six Sigma/Lean v rôznych obchodných procesoch v organizácii. Poznanie podporných systémov (QMS, neustále zlepšovanie….).
 • Schopnosť používať model DMAIC.