SPC

Cieľom implementácie štatistickej regulácie procesov je získať možnosť predikovať správanie procesu. Využitím predikcie znížiť jeho variabilitu a preventívnymi zásahmi predchádzať generovaniu nepodarkov.

 • Umožňuje identifikovať pôsobenia zvláštnych príčin premenlivosti procesu.
 • Napomôže pri stabilizácii procesu a pri znižovaní jeho premenlivosti.
 • Predpovedaním správania procesu umožňuje uskutočňovanie preventívnych zásahov, a tým predchádzať výrobe a službám nedostatočnej kvality.

Vysvetlenie

Štatistická regulácia a riadenie procesu (SPC) je pomerne zložitý nástroj. Nie je zameraním tejto príručky popísať všetky postupy SPC. SPC je však príliš dôležitý nástroj, aby sme si mohli dovoliť ho nekomentovať. Prikladáme preto náčrt metódy pre príklad jednoduchého typu regulačného diagramu. Predložený popis je veľmi zjednodušený a nemôže byť bez ďalšieho zaškolenia prakticky využitý. Podrobné návody na použitie jednotlivých nástrojov SPC sú predmetom špeciálnych kurzov.

Postup

 1. Definujte proces.
 2. Určte kritické výstupy, od ktorých závisí splnenie požiadaviek zákazníka (KPI).
 3. Zmerajte vzorky procesu.
 4. Vytvorte histogram a analyzujte ho.
 5. Vypočítajte celkový priemer (strednú priamku) a priemerné pohyblivé rozpätie (absolútna hodnota rozdielu za sebou nasledujúcich hodnôt.
 6. Vypočítajte dolnú a hornú regulačnú medzu (dolnú medza = LCL ; horná medza = UCL).
 7. Zostrojte graf hodnôt výstupnej veličiny v časovej postupnosti (pozri príklad), vyznačte v ňom regulačné medze a dostanete regulačný diagram.
 8. Analyzujte regulačný diagram.
  • Proces je stabilný, ak všetky hodnoty ležia vo vnútri regulačného pásma a nevykazujú trendy, prípadne iné tendencie, ktoré by mohli poukazovať na prítomnosť zvláštnych vplyvov na proces. Ak sa objavia nestabilné body, nájdite príčiny nestability a zabezpečte preventívne opatrenia.

Odporúčania

Praktické aplikácie princípov Štatistickej regulácie procesov sú výsledkom hlbokého poznania, ktoré si treba osvojiť. Aj tak sa pri praktickej implementácii často robia chyby.

Po prvé, nedokonalé ovládanie SPC princípov môže viesť k zásadným chybám pri ich aplikácii. Tieto nástroje je potrebné aplikovať veľmi opatrne, vhodné je využitie pomoc odborníka na štatistiku. Akonáhle sú však zostavené regulačné diagramy pre správne výstupy procesov a sú určené presné postupy, ich ďalšie využívanie je pomerne jednoduché.

Úžitok rýchlych preventívnych zásahov sa najskôr dostaví, ak sú regulačné diagramy zostavované operátormi procesu. Už samotné vyplňovanie diagramov navodí niektoré kľúčové otázky, preto by sa automatizácia SPC mala robiť veľmi citlivo. Počítače ešte stále predstavujú bariéru pre mnohých ľudí.

Štatistická regulácia procesov sa doteraz veľmi úspešne používala vo výrobnom sektore. Dá sa však použiť aj v službách a niektoré organizácie ju dokonca začali využívať aj v školstve.

“Predpokladom SPC je merať všetko, čo je dôležité. Často to nie je jednoduché. Najdôležitejšie informácie, potrebné pre riadenie, sú neznáme alebo nepoznateľné”.

William E. Conway

Ak sa posunieme z oblasti, kde vládne inžinierska presnosť napr. do oblasti vzdelávania, kľúčové problémy sa stanú menej zreteľnými a ťažšie kvantifikovateľnými. Ako napríklad zmerať naplnenie a kvalitu života? Z týchto a iných dôvodov je problematické využívať štatistickú reguláciu procesov v niektorých oblastiach služieb.  Neplatí to, prirodzene pre poisťovne, či banky, ktorých procesy majú mnoho spoločného s vysoko produktívnymi procesmi, či sériovou výrobou.

Avšak aj vo výrobnej sfére sa SPC využíva ako nástroj na riadenie až v ďalších fázach implementácie systémov manažmentu kvality. Najskôr treba prejsť základným školením a vytvoriť strategickú víziu a rámec pre použitie jednotlivých nástrojov.

Podpora expertov a kvalitný tréning sú nevyhnutné pre úspešnú aplikáciu štatistickej regulácie a riadenia procesov.
Viac informácii nájdete v kurzoch: SPC – Štatistické metódy riadenia