FMEA

FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov je výkonná technika používaná v odvetviach výroby s hlavným cieľom zabezpečiť spoľahlivosť produktov a procesov. Je to štruktúrovaný prístup k identifikácii možných spôsobov zlyhania alebo slabých stránok, ktoré sa v systéme vyskytnú. Analýzou spôsobov zlyhania a ich dôsledkov môžu organizácie podniknúť proaktívne kroky na zníženie rizík a zlepšenie kvality.

Postup

  1. Brainstorming všetkých chýb procesu, ktorý analyzujete.
  2. Možnosť A: Vyberte každú chybu, ktorú ste zaznamenali s zvážte Závažnosť tejto potenciálnej chyby a pravdepodobnosť objavenia poruchy.
    Možnosť B: Táto je viac rigorózna a spočíva v párových porovnaniach. Najprv vyberte zo zoznamu osem potenciálnych chýb, ktoré považujete za najvýznamnejšie.
    • Uskutočnite párové porovnanie takto vybraných chýb z hľadiska závažnosti ich vplyvu. Výsledkom bude, že každá potenciálna chyba bude mať svoje bodové ohodnotenie. Jeho veľkosť síce závisí od počtu účastníkov, ale možno ju použiť ako váhu pri hodnotení závažnosti chýb. Zopakujte párové porovnanie, tentoraz však pre pravdepodobnosť výskytu bez ohľadu na jej závažnosť. Tým získate koeficienty odrážajúce pravdepodobnosť vzniku chýb.
  3. Zapíšte koeficienty závažnosti a pravdepodobnosti vzniku chyby do formulára analýzy možných chýb a ich dôsledkov. Váhy vynásobte a získate faktor FMEA (rizikový faktor).
  4. Zoraďte potenciálne chyby v poradí od ich najvyššieho do najnižšieho rizikového faktora. Závažné a pravdepodobné chyby možno riešiť dvoma spôsobmi. Ak je to reálne, hľadá sa návrh, ktorý minimalizuje pravdepodobnosť výskytu chyby. V prípade, že to nie je možné, musí sa pridať ďalší proces, ktorý pomôže zmenšiť následky chyby.

Odporúčania

Postupy analýzy možných chýb a ich dôsledkov (FMEA) sú podrobne prepracované najmä v oblasti prevencie vzniku porúch. V takýchto prípadoch sa často možno oprieť namiesto odhadov od zeleného stola o štatisticky podložené údaje o priemernom výskyte chýb v komponentoch / procesoch, z ktorých sú zariadenia zložené. Postupy zohľadňujú i pravdepodobnosť odhalenia chyby, čo závisí aj od úrovne kontrolnej činnosti. Táto technika je náročná na čas, vyžaduje prehľadnú dokumentáciu, a preto môže byť veľmi efektívne využitie počítačových programov.

Na rozdiel od výrobnej sféry, v službách je zjednodušená verzia tejto techniky nesmierne efektívna. Tu totiž neexistujú presné dáta, avšak definovanie princípov, na základe ktorých môžeme predpovedať nespokojnosť zákazníkov, je rovnako dôležité ako vo výrobnej sfére. V spojení s párovým porovnávaním sa táto technika stáva spoľahlivejšou a použitie je veľmi jednoduché a rýchle.

Podpora expertov a kvalitný tréning sú nevyhnutné pre úspešnú zvládnutie nástroja.