Školenie Minitab

MINITAB® je balík štatistických metód určený pre analýzu dát. Softvér je určení pre uživateľov všetkých úrovní znalostí štatistiky. V súčastnosti je jeho používanie spojené najmä s implementáciou Six Sigma prípadne iných štatistických metód procesného zlepšovania. 

Spoločnosť FBE zahŕňa používanie softvéru Minitab do školení Six Sigma najmä pre úchádzačou o certifikát Black Belt. Prípadne ponúka tréning pre všetkých záujemcov o prácu s týmto unikátnym softvérom. Popis tréningu je uvedený nižšie.

CIELE TRÉNINGU
 • Oboznámiť sa s najčastejšie používaným softvérom pri vyhodnotení spôsobilosti procesov (SPC) a pri zlepšovaní procesov metódou Six Sigma.
 • Osvojiť si používanie softvéru a zefektívniť čas pri štatistickom spracovávaní dát a ich vyhodnocovaní. Na konkrétnych príkladoch ukázať účastníkom, ako možno softvér MINITAB® efektívne využívať pri aplikácii štatistických metód riadenia na vlastných procesoch.

Podmienkou je ovládanie základných štatistických metód.
Účastníci budú pracovať s poskytnutými príkladmi alebo si môžu priniesť vlastné dáta.
(Odporučené – absolvovať kurz ako SPC I, alebo Six Sigma Green Belt a podobne).

OBSAH

Úvod do práce s MINITAB®

 • Oboznámenie sa s MINITAB® MENU, pracovnými hárkami a funkciami.
 • Typy dát. Zadávanie, editácia a prenos dát.
 • Práca so vstupnými a výstupnými obrazovkami MINITAB®.

Štatistické vyhodnotenie spôsobilosti procesov v MINITAB®

 • Identifikácia rozdelenia normality dát.
 • Spôsobilosť procesu pre normálne rozdelenie.
 • Spôsobilosť procesu pre nenormálne rozdelenie.
 • Príklady a interpretácia.

Numerické metódy vyhodnocovania

 • Testovanie hypotéz.
 • 1-Sample t-Test; 2-Sample t-Test; 2 Variance Test; 1 Proportion Test

Grafické možnosti MINITAB®

 • Pareto diagram. Box Plot. Scatter Plot
 • Matrix Plot. Dot Plot. Histogram
 • Diagnostika a aplikácia na príkladoch

Štatistické vyhodnotenie stability procesov v MINITAB®

 • Regulačné diagramy pre spojité veličiny (Continuous). XP – R; XP – S; Xindivid.
 • Regulačné diagramy pre nespojité veličiny (Atribute). np; p; c; u
 • Interpretácia a praktické využitie.